THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Xin chào: {{msisdn}}  

Bạn đang sử dụng gói [{{getPackage()}}] dịch của vụ Blog giải trí Để hủy dịch vụ

+ Soạn HUY Y gửi 9839 để hủy gói Tổng hợp hoặc click

+ Soạn HUY C gửi 9839 để hủy gói Xem là yêu hoặc click

+ Soạn HUY T gửi 9839 để hủy gói Trạm đọc hoặc click

+ Soạn HUY N gửi 9839 để hủy gói Nghe là thích hoặc click


Để đăng ký các gói của DV Blog giải trí

+ Soạn Y V gửi 9839 đăng ký gói Tổng hợp hoặc click

+ Soạn Y C gửi 9839 đăng ký gói Xem là yêu hoặc click

+ Soạn Y T gửi 9839 đăng ký gói Trạm đọc hoặc click

+ Soạn Y N gửi 9839 đăng ký gói Nghe là thích hoặc click

Không nhận diện được số điện thoại

Để đăng ký các gói của DV Blog giải trí

+ Soạn Y V gửi 9839 đăng ký gói Tổng hợp hoặc click

+ Soạn Y C gửi 9839 đăng ký gói Xem là yêu hoặc click

+ Soạn Y T gửi 9839 đăng ký gói Trạm đọc hoặc click

+ Soạn Y N gửi 9839 đăng ký gói Nghe là thích hoặc click